Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú záväzné pre nákup výrobkov spoločnosti AVON Cosmetics, spol. s r.o. - produktov určených k zhromažďovaniu finančných prostriedkov na podporu projektov zameraných na boj proti rakovine prsníka, boj proti domácemu násiliu a boj za zelenšiu planétu - v internetovom obchode spoločnosti AVON Cosmetics, spol. s.r.o. so sídlom na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 342 493, spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 4363/B (ďalej len "AVON").

2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom webu www.chcempomoct.avonsk.sk medzi spotrebiteľom ako kupujúcim a AVONom ako predávajúcim.

3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, ďalej len občiansky zákonník.

4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, t.j. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení záväzkov z kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy zároveň aj ust. § 52 a nasl. občianskeho zákonníka.

II. Registrácia

1. K registrácii môže dôjsť prostredníctvom internetových stránok a to za účelom opakovaného nákupu.

2. Za platnú registráciu bude považované vyplnenie povinných údajov v registračnom formulári, súhlas s týmito VOP ako aj so spracovaním osobných údajov nutné pre potrebné účely a následné správne odoslanie daného registračného formulára na príslušnú emailovú adresu.

III. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti AVON Cosmetics, spol. s .r.o. sú pre obidve zmluvné strany záväzné.

2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke. Pre účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej v aktuálnom katalógu na webe v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená ako „Cena vrátane DPH.“

3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Kupujúci je okamžikom odoslania objednávky týmito VOP viazaný.

4. AVON po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď, v ktorej potvrdí doručenie objednávky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej priatia na strane AVONu, a to za cenových podmienok uvedených v aktuálnom katalógu na webe.

5. AVON je po doručení objednávky povinný obstarať a odovzdať kupujúcemu objednaný tovar v lehote podľa čl. V. VOP, vychádzajúc zo stavu tovaru na sklade.

6. Podmienkou platnosti objednávky zo strany kupujúceho je vyplnenie všetkých potrebných údajov pri objednávaní, hlavne meno a priezvisko kupujúceho, kód výrobku, počet objednaných kusov a adresu pre doručovanie tovaru (tým sa rozumie ulica, popisné číslo, PSČ a mesto). Ak je kupujúci už zaregistrovaný, postačí jeho registračné číslo. Ak bude chcieť, aby bol tento tovar zaslaný na inú adresu, je nutné uviesť i túto inú adresu.

7. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

8. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

IV. Cenové podmienky

1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH.

2. Výrobky sú dodávané prostredníctvom držiteľa poštovnej licencie na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s výrobkami obsahuje vždy faktúru. V prípade otázok kontaktujte zákaznícky servis AVONu v pracovných dňoch od 8 do 18 hod. na tel: 02/4911 0011.

V. Dodacie podmienky

1. Dodanie tovaru je do 10 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Ustanovenie čl. VI sa použije primerane.

VI. Podmienky a možnosť platby za tovar

1. Dobierkou držiteľa poštovnej licencie – pri objednávke na dobierku kupujúci tovar zaplatí pri jeho prevzatí.

VII. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u AVONu, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

2. Ako záručný doklad ku každému tovaru zakúpenému v AVONe slúži faktúra.

3. AVON poskytuje 100% záruku na tovar, ktorá začína odo dňa vystavenia faktúry na predmetný tovar a trvá 3 mesiace.

4. Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

5. Všetky reklamácie budú posúdené a vyriešené najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru AVONom. V odôvodnených prípadoch je AVON oprávnený uvedenú dobu predĺžiť o ďalších 30 dní, avšak potom je AVON povinný spotrebiteľa o uvedenej skutočnosti vyrozumieť, a to prostredníctvom písomného kontaktu alebo telefonicky.

6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci bez zbytočného odkladu povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

a) či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný

b) či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

c) či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Pokiaľ tovar niektorý z týchto bodov nespĺňa, kupujúci môže uplatniť práva z poskytovanej 100% záruky v AVONe. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru spotrebiteľom.

7. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať doporučenou poštou poriadne zabalený na adresu Avon Cosmetics, spol. s.r.o., Vajnorská 100/A, P.O.BOX 15, 830 08 Bratislava a odporúča sa odoslať aj e-mail s oznámením a dôvodom reklamácie na adresu pr.sk@avon.com.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v čl. VII. bod 6 VOP.

2. Spoločnosť AVON si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to v prípadoch:

a) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru,

b) Kupujúci neuhradil predchádzajúcu objednávku v lehote splatnosti uvedenej na faktúre,

c) Objednaný tovar bol z technických dôvodov či neodstrániteľných chýb stiahnutý z trhu.